Publikacje
Pomoc (F2)
[21864] Artykuł:

The analysis of vibrations of control gyroscope as a drive in the target tracking unit of homing missile

(Analiza drgań sterowanego żyroskopu jako napędu w układzie naprowadzania pocisku rakietowego)
Czasopismo: Mechanics   Tom: 26, Zeszyt: 2, Strony: 47-54
ISSN:  1734-8927
Opublikowano: 2007
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Procent
udziału
Liczba
punktów
Zbigniew Koruba orcid logoWMiBMKatedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia502.00  
Izabela Krzysztofik orcid logoWMiBMKatedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia502.00  

Grupa MNiSW:  Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
Punkty MNiSW: 4


Pełny tekstPełny tekst     Web of Science LogoYADDA/CEON    
Słowa kluczowe:

pocisk rakietowy  dynamika sterowanego żyroskopu  śledzenie celu 


Keywords:

rocket missile  dynamics of control gyroscope  target tracking Streszczenie:

We współczesnych układach wykrywania i śledzenia celów w pociskach rakietowych (PR) istotnym elementem jest żyroskop sterowany, który stanowi urządzenie służące do zmiany położenia linii obserwacji celu. Od precyzji działania żyroskopu zależy dokładność naprowadzania PR na cel. Należy zatem zbadać wpływ oddziaływań i zakłóceń zewnętrznych - gwałtowne manewry w początkowej fazie lotu PR, wibracje pokładu czy też silne podmuchy wiatru - na dynamikę żyroskopu. W pracy przedstawione są wyniki badań dynamiki żyroskopu sterowanego na pokładzie PR podczas procesu poszukiwania, wykrywania i śledzenia celu ruchomego.
Abstract:

In the contemporary detection and target tracking units of rocket missile (RM), the control gyroscope remains an essential element being the device used for changing the position of the target line of sight (LOS). Target tracking accuracy of a rocket missile depends on the gyroscope work precision. Thus, it is necessary to examine the impact of the external actions and disturbances - rapid manoeuvres in the initial stage of RM flight, deck vibrations or strong wind blows - on the dynamics of the gyroscope. The paper discusses the research results of the dynamics of control gyroscope set on the RM deck while seeking, detecting and tracking a mobile target.B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A
[1] Grammel R.: Der Kreisel Seine Theorie und Seine Anwendungen. Zweiter Band: Die Anwendugen des Kresels. 1950 (translated into Russian: Грaммель Р.: Гироскоп - его теория и при-менения. Изд. Иностр. Лит., Москвa 1952)
[2] Koruba Z.: Dynamics and Control of Gyroscope on the Board of Aerial Vehicle. Monographs, Studies, Dissertations No 25. Kielce University of Technology, Kielce 2001, 285 (in Polish)
[3] Koruba Z., Krzysztoftk L: Active control of vibrations of gyroscope on rocket deck. Archives of Control Sciences, Vol. 13(XLIX), 2003, No 2, 115-128
[4] Koruba Z., Osiecki J.: Construction, Dynamics and Navigation of Close-Range Missiles. - Part I. University course book no 348, Kielce University of Technology Publishing House, Kielce 1999, PL ISSN 0239-6386, 168 (in Polish)
[5] Magnus K.: Kreisel. Theorie und Anwendungen. "Springer-Verlag", Berlin-Heidelberg-New York 1971 (translated into Russian: Грaммель Р.: Гироскоп - его теория и применения. Изд. Иностр. Лит., Москвa 1974)
[6] Nizioł J.: Gyroscope Dynamics, in Particular of Integral Gyroscope -Non-linear, Deterministic and Probabilistic Approach, (habilitation dissertation). Cracow University of Technology Scientific Papers, Mechanics, No 48, Cracow 1975 (in Polish)
[7] Пaвлов B.А.: Авиaционные гироскопические приборы. "Гос. Издaт. Оборонной Промышленности", Москвa 1954
[8] Пaвловский М.А.: Tеория гироскопов. "Bыщa школa", Киев 1986