Publikacje
Pomoc (F2)
[1100] Artykuł:

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych jako elementów mobilnego systemu monitorowania zagrożeń pożarowych

(Application of Unmanned Aerial Vehicles as a Mobile Monitoring of Fire Hazard)
Czasopismo: Problemy Mechatroniki: Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa   Tom: 5, Zeszyt: 2(16), Strony: 101-114
ISSN:  2081-5891
Opublikowano: 2014
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Procent
udziału
Liczba
punktów
Norbert Tuśnio33.00  
Izabela Krzysztofik orcid logoWMiBMKatedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia**336.00  
Janusz Tuśnio orcid logoWZiMKKatedra Inżynierii Produkcji336.00  

Grupa MNiSW:  Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
Punkty MNiSW: 6


Pełny tekstPełny tekst     Web of Science LogoYADDA/CEON    
Słowa kluczowe:

robotyka  bezpilotowiec  pożary  powodzie 


Keywords:

robotics  unmanned aerial vehicle  fires  floods Streszczenie:

W artykule opisano koncepcję mobilnego systemu do obserwacji terenu w celu wykrywania ognisk pożarów. Podstawową funkcję w tym systemie spełnia bezzałogowy statek powietrzny wyposażony w wyspecjalizowane kamery telewizyjne i termowizyjne sygnalizujące obecność obszarów o podwyższonej temperaturze, które mogą zostać zidentyfikowane jako ogniska pożaru. System posiada możliwość dwukierunkowej komunikacji drogą radiową ze stanowiskiem dowodzenia i po drobnych modyfikacjach może być wykorzystany do monitorowania zdarzeń związanych z ochroną ludzi i mienia, a także z zapewnieniem bezpieczeństwa w warunkach zagrożenia klęskami żywiołowymi i terroryzmem. Ze względu na niewielkie dopuszczalne przepisami wysokości lotu uwzględniony zostanie układ sygnalizujący zagrożenie wynikające ze zbliżania się do napowietrznych linii wysokiego napięcia, który ułatwi bezkolizyjne ich ominięcie.
Abstract:

This paper describes the concept of mobile system for observation of land in order to detect fire outbreaks. The primary function of this system meets the unmanned aerial vehicle equipped with a specialized television cameras and thermal imaging indicating the presence of areas with elevated temperatures, which may be identified as a fire. The system has the possibility of two-way radio communication with the position of command and after minor modifications, can be used to monitor events related to the protection of persons and property as well as ensuring security in conditions of vulnerability to natural disasters and terrorism. Due to the low altitude limit regulations will include a signaling system risks arising from the approximation of the overhead high voltage lines, which will help them bypass the collision.B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A
[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719).
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. nr 58, poz. 405, z późn. zm.).
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 93, poz. 1035).
[4] Wizualizacje BSP stworzone przez firmę WB Electronics S.A. na potrzeby wniosku pt. "Budowa mobilnego systemu monitorowania zagrożeń pożarowych w oparciu o Specjalizowany Bezzałogowy Aparat Latający" złożonego w ramach II Konkursu Programu INNOTECH.
[5] Koruba Z., Tuśnio J., A gyroscope-based system for locating a point source of low-frequency electromagnetic radiation, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, nr 2, s. 343-362, 2009.
[6] Sałaga M., Koncepcja zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej lasów w Polsce, praca dyplomowa, SGSP, Warszawa, 2010.
[7] Caruso M. J., Smith C. H., Bratland T., Schneider R., A New Perspective on Magnetic Field Sensing, Honeywell, Inc. 5/98.
[8] Linear Technology Corporation: LTC1068 Series Clock-Tunable, Quad.
[9] Koruba Z., Tuśnio J., Koncepcja i algorytm manewru ochrony obiektu latającego przed kolizją z napowietrzną linią przesyłową wysokiego napięcia, Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, nr 4 (6), s. 69-79, 2011.