Publikacje
Pomoc (F2)
[26824] Artykuł:

Analiza dynamiki i sterowania układu skanująco-śledzącego umieszczonego na wyrzutni okrętowej samonaprowadzających przeciwlotniczych pocisków rakietowych

(Analysis of dynamics and control scanning-tracking system placed on the lancher ship homing antiaircraft missiles)
Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni   Tom: 177B, Zeszyt: 50, Strony: 59-68
ISSN:  0860-889X
Opublikowano: 2009
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Procent
udziału
Liczba
punktów
Izabela Krzysztofik orcid logoWMiBMKatedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia**331.33  
Zbigniew Koruba orcid logoWMiBMKatedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia**331.33  
Zbigniew Dziopa orcid logoWMiBMKatedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia**331.33  

Grupa MNiSW:  Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
Punkty MNiSW: 4


Web of Science LogoYADDA/CEON    
Słowa kluczowe:

wyrzutnia okrętowa  pociski rakietowe  dynamika giroskopowa 


Keywords:

rocket ship  missiles  dynamics gyroscopes Streszczenie:

W pracy dokonana jest analiza numeryczna dynamiki giroskopowego układu skanującego umieszczonego na poruszającej się wyrzutni okrętowej. Zadaniem wspomnianego układu jest poszukiwanie manewrującego celu powietrznego w trakcie ruchu okrętu podczas wzburzonego morza. Zwiększa to mobilność układu i minimalizuje czas osiągnięcia atakowanego celu. Niektóre otrzymane wyniki symulacji komputerowej przedstawione zostały w graficznej postaci.
Abstract:

The work is carried out numerical analysis of the dynamics of gyroscope scanning sysstem on the moving ship launcher. Task of this system is to seek manoeuvring air target during the motion of ship on the rough sea. This increases the mobility of the system and minimizes the time to achieve attacked target. Some computer simulation results are presented in graphical form.B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A
[1] Dziopa Z., The model ling and investigation of the dynamic properties of the sel-propelled anti-aircraft system, Published by Kielce Uniwersity of Technology, Kielce 2008
[2] Koruba Z., Dziopa Z., Krzysztofik I., Dynamics and control of a gyroscopestabilized platform in a self-propelled anti-aircraft system, "Journal of Theoretical and Applied Mechanics", 2009, No 4, Vol 47.
[3] Koruba Z., Dynamics and Control of a Gyroscope on Board of an Flying Vehicle (in Polish), Monographs, Studies, Dissertations No 25. Kielce University of Technology, Kielce 2001
[4] Cichoń M., Maryniak J., Modelowanie i symulacja numeryczna dynamiki sterowanego samolotu w manewrze po awarii silników. Część II: Sterowanie i symulacja numeryczna, Politechnika Śląska, Zeszyty Naukowe Katedra Mechaniki Stosowanej, nr 20/2003, Gliwice 2003, s. 75-80.
[5] Domicz J., Szutowski L., Podręcznik pilota samolotowego, Wyd. Technika. Poznań 1998.